preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina

Školski dokumenti

Svi objavljeni dokumenti na ovoj stranici, bez obzira kada su doneseni, vrijede u ovoj školskoj godini.

Priloženi dokumenti:
Kucni red skole 2016 .docx
Pravilnik o zastiti osobnih podataka (1).PDF
Pravilnik o radu 2023.pdf
Izmjene i dopune Pravilnika o radu.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zaposljavanje u osnovnoj skoli.docx
Izmjene i dopune Pravilnika o nacinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zaposljavanje u osnovnoj skoli.pdf
Pravilnik o videonadzoru.pdf
Pravilnik o zastiti podataka s potpisom.pdf
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka.pdf
PROCEDURA STJECANJA, RASPOLAGANJA i UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA.docx
Provedbeni plan.pdf
ETICKI KODEKS.docx
POSLOVNIK o radu etickog povjerenstva .docx
Pravila o upravljanju arhivskim i dokumentarnim gradivom prijedlog.docx
Popis gradiva s rokovima cuvanja.docx
Politika privatnosti.docx
Poslovnik o radu SSD-a Brcko.pdf
Pravilnik o zastiti od pozara.pdf
Pravilnik o promicanju spoznaje stetnosti uporabe duhanski proizvoda 2018..doc
PROCEDURA ZAPRIMANJA RACUNA .doc
Pravilnik-o-blagajnickom-poslovanju.docx
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE.doc
Procedura pracenja i naplate prihoda i primitaka.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeno putovanje.docx
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORISTENJU VLASTITIH PRIHODA.docx
STATUT-procisceni tekst.doc
Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti.pdf
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika.pdf
Pravilnik-o-zastiti-na-radu.pdf
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (2).pdf
1 OS Stjepan Radic Bozjakovina GPP 2023 web.pdf
1 OS Stjepan Radic Bozjakovina kurikulum 2023.pdf
Odluka o imenovanju osoba ovlastenih za postupanje u slucajevima povrede prava ucenika.pdf
Pravilnik o radu skolske knjiznice OS (2).docx
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.docx


Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

 

Osnovna škola “Stjepan Radić”

Božjakovina

OIB: 88416031045

Telefon: 01 2763 456

Mail adresa: skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

Web stranica: www.os-stjepan-radic-bozjkakovina.skole.hr

 

Ovom Politikom privatnost Osnovna škola „Stjepan Radić“ ( u daljnjem tekstu: školska ustanova) ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima školske ustanove kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, činjenicu je li školska ustanova kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Dijana Puljić Krklec

dijana.puljic@skole.hr

01/2763 456

 

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza školske ustanove kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba)

 

Većina osobnih podataka koje obrađuje školska ustanova temelji se na zakonskoj obvezi.

 

Obrađujemo osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela školske ustanove i drugih osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave u prostorijama školske ustanove odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

 

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je školska ustanova obvezna primjenjivati.

 

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, Pravilniku o radu Osnovne škole „Stjepan Radić“ te drugim propisima koje školska ustanova primjenjuje.

 

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela školske ustanove temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa.

 

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima školska ustanova surađuje odnosno koji borave u školskoj ustanovi temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u školskoj ustanovi.

 

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

 

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.

 

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

 

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi , Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.

 

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje se provode u javnom interesu.

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa školske ustanove u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

 

Sustav videonadzora

 

Svrha obrade: sigurnost učenika i svih osoba koje borave u školskoj ustanovi i zaštita školske imovine

Sustavom videonazdora je obuhvaćen: prostor koji se nalazi neposredno oko škole (vanjski prostor škole i školsko igralište), sva ulazna i izlazna vrata Škole te hodnici u zgradi Škole u prizemlju i na katu te stubištu.

Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, uredi, zbornica, drugi radni prostori te sanitarni prostori za učenike i djelatnike Škole.

Prije ulaska u perimetar snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod videonadzorom s podacima o voditelju obrade, svrsi obrade, vrijeme čuvanja snimki i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava.

Snimke videonazdora dostavljaju se na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud i sl. ) temeljem posebnih propisa ako je to potrebno za provođenje postupka.

Čuvanje snimke videonadzora je najdulje šest mjeseci, iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

Službena internetska stranica školske ustanove

 

Na službenoj internetskoj stranici školske ustanove www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hrkoriste se tzv. “kolačići” (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

„Kolačići“ nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

 

PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete zatražiti informacije o pravnom temelju i svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih.

 

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

 

Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe

 

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 • Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • Ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

 

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

 

 • Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • Radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe školska ustanova kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti školske ustanove kao voditelja obrade;
 • U svrhu arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
 • Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

 

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se školskoj ustanovi kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju
 • Ako školska ustanova kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke a tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe

 

Pravo na prigovor

 

Pravo na prigovor možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/kontakti

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

U skladu s propisanim zakonskim obvezama školska ustanova obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka ( sudskog, upravnog, poreznog ) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela ( policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage i postupka temeljem posebnih propisa.

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Euro pske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Školska ustanova može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja školske ustanove obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici školske ustanove i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela školske ustanove obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

 

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti

putem naše internetske stranice na nekoj od sljedećih poveznica: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/kontakti

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja.

O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

Zadnja izmjena: sječanj, 2022.


VAŽNO!!!

ZA OSMAŠE

UPISI U PRVI RAZRED

POPIS UDŽBENIKA

RASPORED LEKTIRE

VRIJEME INFORMACIJA

Potvrda o školovanju

NATJEČAJI ZA POSAO

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u Pravilniku o zaštiti podataka.

POLITIKA PRIVATNOSTI

  

U školskoj godini 2023./2024. naša škola sudjeluje u dvogodišnjem međunarodnom Erasmus+ projektu ‘Solidarity is About Youth - SAY’/‘p.s. Pokreni solidarnost!’ koji se paralelno održava u Hrvatskoj, Španjolskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i Poljskoj. Cilj projekta je obogatiti nastavu građanskog odgoja i obrazovanja, a s učenicima obraditi teme solidarnosti, siromaštva, nejednakosti, diskriminacije, ljudskih prava te suvremene svjetske izazove i to kroz obradu fotografija i pisanje osvrta. Fotografije koje će učenici analizirati prednji su dio razglednice koju će poslati svojim sugrađanima, poput “poruka u boci” s ciljem pokretanja dijaloga o solidarnosti s lokalnom zajednicom - odgovorite im! Tijek projekta možete pratiti na: https://www.fraternity-card.eu/ U Hrvatskoj projekt vodi Centar za mirovne studije, a našoj školi koordinatorica je Ivana Kosko. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz programa Erasmus+.

RASPORED ZVONA
JELOVNIK

Za pregled jelovnika klikni OVDJE.

Oglasna ploča
RODITELJSKI SASTANCI
22.05.2024. 09:58
RODITELJSKI 7. A
Poditeljski sastanak 7.a održat će se u utorak, 28.5.2024. u 19h. razrednica Ivana Skočić

VIJESTI IZ LUPOGLAVA
01.03.2024. 15:07
VRLO GLADNA GUSJENICA U 1. A
Kako naučiti dane u tjednu bez muke i stresa? Putem zanimljivog štiva koje učenike poučava o prirodnom fenomenu transformacije gusjenice u leptira, uči djecu dane u tjednu, ali i nazive raznih namirnica i hrane. Učenici 1. a razreda područne škole Lupoglav poslušali su priču „Vrlo gladna gusjenica“ Erica Carlea. Nakon zajedničkog razgovora uslijedio je stvaralački rad. Svaki dan u tjednu nešto se događalo s našom gladnom gusjenicom koja se na kraju priče pretvorila u predivnog lektira. Učenici su ilustrirali dijelove priče koje su izvukli iz čarobnog šešira priča, a svaki ilustrirani dio dobio je i svoj zvučni zapis - svaki učenik čitao je dio priče koji je i ilustrirao. Učenici su se susreli i s izradom digitalne slikovnice u digitalnom alatu Bookcreator, a na svoj su rad jako ponosni kao i njihovi roditelji koji putem linka u svojim domovima čitaju slikovnicu koja je nastala u našoj maloj učionici. Slikovnicu možete pročitati / poslušati i vi! https://read.bookcreator.com/IoWmkxZpgY1tPRBlWzYt_36_5i0ko6oVwez59XdxTZk/V9il-zCfTwSTQBmcXwaGew

ZAHVALJUJEMO TVRTKI MONTING D.O.O. NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI ZA

IZRADU SKULPTURE IGRA

U DVORIŠTU NAŠE ŠKOLE.

PROJEKTI
ZANIMLJIVOSTI
Crtice iz Lupoglava

CRTICE IZ LUPOGLAVA

Pročitajte radove naših malih novinara iz Lupoglava.

LISTA DOBRIH KNJIGA

Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s pedagozima, učiteljima i knjižničarima, svake godine izabire najbolje naslove za male knjigoljupce i njihove roditelje. Dosadašnje liste knjiga pogledajte OVDJE.

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina / Domaćinska 1, HR-10370 Božjakovina / os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr / skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr
preskoči na navigaciju